Beloningsbeleid

De Stichting KeniaHealth Nederland is een stichting zonder winstoogmerk. De Stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of bestuurder. Hieronder wordt mede begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste van de stichting, hetzij rechtstreeks, hetzij middelijk, uit hoofde van aan de stichting geleverde goederen of diensten. Het bestuur van de stichting voert zijn werkzaamheden onbezoldigd uit en de leden ontvangen geen vacatievergoeding. De stichting heeft geen personeel in dienst.

 

Renumeration policy

The foundation KenyaHealth the Netherlands is a non-profit foundation. The foundation may not make distributions to a founder or director. This also includes the granting of any benefit at the expense of the foundation, either directly or indirectly, on account of goods or services supplied to the foundation. The board of the foundation carries out its activities without remuneration and the members do not receive any attendance allowance. The foundation has no employees.