Beleidsplan 2017-2022

     Beleidsplan 2017-2022

Doel
De stichting heeft tot doel de gezondheidszorg in Kenia te verbeteren en te professionaliseren, niet alleen medisch inhoudelijk, maar ook organisatorisch. Daarnaast is het doel om kwalitatief goede gezondheidszorg toegankelijk te maken voor een groter deel van de bevolking.  Zij doet dit door te adviseren bij vernieuwende lokale initiatieven en hierbij financiële ondersteuning te geven. Verder ondersteunt de stichting onderzoek gericht op het verbeteren van de Keniaanse gezondheidszorg. Met een breed scala aan fondsenwervingsactiviteiten en het verkrijgen en beheren van roerende en onroerende goederen worden financiële middelen verkregen ten behoeve van de doelen van de stichting.

Achtergrond
Kenia is niet langer een van de allerarmste landen van de wereld. De economie ontwikkelt zich en het welvaartsniveau stijgt langzaam. Zoals in veel zich ontwikkelende landen blijft de ontwikkeling van openbare voorzieningen achter bij de behoefte van de bevolking. De overheid investeert onvoldoende in gezondheidszorg, er is weinig sturing op vraag en aanbod en grote ontevredenheid onder de bevolking en gezondheidswerkers. In 2017 staakten Keniaanse artsen om toegezegde salarisverhogingen uitbetaald te krijgen.

Kenia is nog steeds een relatief arm land, maar ook weer niet zo arm dat de bevolking zich geen gezondheidszorg kan veroorloven. Er zijn zorgverzekeraars en er is in zekere zin sprake van solidariteit. Terwijl de overheidsgezondheidszorg faalt is er een structuur waarbinnen particulier initiatief een kans van slagen heeft. Particulier initiatief dat door maatwerk en afstemming op de lokale situatie beter en efficiënter dan de het overheidsapparaat gezondheidszorg faciliteiten kan opzetten en tot een succes maken.

Echter zonder hulp van buitenaf kunnen deze initiatieven in Kenia heel moeilijk van de grond komen. De middelen om te investeren ontbreken. Te verwachten is dat op termijn, wanneer een kliniek draait, bewijst in een behoefte te voorzien en eigen inkomsten genereert, er ook lokaal financiering beschikbaar zal komen om door te investeren en de klinieken verder te ontwikkelen. Maar om zover te komen is in eerste instantie ondersteuning vanuit Nederland noodzakelijk.

Activiteiten
2017
Opzetten en uitvoeren van de financieringsactiviteiten in het kader van ‘KeniaHealth local to global’.

De kennis hoe de gezondheidszorg in Kenia anders georganiseerd en gefinancierd en daarmee meer succesvol kan worden is binnen de stichting aanwezig. Op basis van deze kennis en ervaring wordt samenwerking met en ondersteuning gezocht van Nederlandse ondernemers in de gezondheidszorg. Dit moet leiden tot lokale fondsenwerving.

Vanuit de gedachte ‘think global, act local’ wordt vanuit één lokale uitvalsbasis in Nederland een ‘tegenpool’ gevonden in Kenia. Dit is de Keniaanse lokale basis waarop het nieuwe gezondheidssysteem en de gezondheidszorg van de grond komt.

2017
De stichting KeniaHealth Nederland ondersteunt plannen om buiten de hoofdstad Naïrobi een kwalitatief goed uitgeruste kliniek op te zetten. De kliniek is gericht op poliklinische dienstverleningsfaciliteiten voor een goede primaire en secundaire gezondheidszorg, met speciale aandacht voor:

 • Dagbehandeling met ‘one stop shopping’. Dit wil zeggen dat patiënten, die vaak van ver komen, in één dag een consult, (laboratorium)onderzoek, diagnose en behandeling krijgen en indien nodig medicatie.
 • Een goed uitgeruste spoedeisende hulppost.

De kliniek sluit met alle belangrijke Keniaanse zorgverzekeraars een contract af. Doel is dat de kliniek doorgroeit binnen een termijn van vijf jaar volledig  zelfsupporting zal zijn. Dit zal echter niet kunnen zonder te investeren in de benodigde infrastructuur en apparatuur die nodig is om dit niveau te kunnen bereiken. Dat kan niet vanuit de afhankelijkheid van gedoneerde apparaten, maar zal alleen kunnen door ook gericht te investeren in wat nodig is om de groeipotentie te kunnen waarmaken.

2018-2019
‘KeniaHealth local to global’zal zich de komende decennia als een inktvlek uitbreiden over het gehele land, Oost-Afrika en het gehele continent. De eerste start met een lokale pilot is in 2017 gemaakt. In 2018/2019 wordt het locale initiatief gekopieerd en opgeschaald.

Het realiseren van meerdere poliklinische dienstverleningsfaciliteiten voor een goede primaire en secundaire gezondheidszorg, met:

 • Dagbehandeling met ‘one stop shopping’;
 • Een goed uitgeruste spoedeisende hulppost;
 • Een volwaardige Emergency Department waar patiënten worden opgenomen, zo nodig gestabiliseerd en behandeld. De zorg zal worden verstrekt in de vorm van:
  • Obstetrische diensten
  • Chirurgische diensten
  • Overige medische diensten
  • Pediatrische diensten
  • Critical Care Services

2019-2020
Uitbreiding van het aantal dagbehandelingsklinieken.

2020-2022
Uitbreiding van bestaande faciliteiten met ambulancezorg en mortuarium.

=============================================================

Policy plan 2017-2022

Aim

The foundation aims to improve and professionalize the healthcare in Kenya both medically and organisationally. In addition, the aim is to make high quality healthcare accessible to a larger part of the population. It does this by advising on innovative local initiatives and by providing financial support. The foundation also support research aimed at improving Kenyan healthcare. With a wide range of fundraising activities and the acquisition and management of movable and immovable property, financial resources are obtained for the purposes of the foundation.

Background
Kenya is no longer one of the poorest countries in the world. The economy is developing and the level of prosperity is slowly rising. As can be seen in many other developing countries, the development of public facilities lags behind the needs of the population. The government invests insufficiently in healthcare, there is little control over supply and demand and there is great dissatisfaction among the population and health workers. In 2017, Kenyan doctors went on strike to receive promised salary increases.

Kenya is still a relatively poor country, but not so poor that the population cannot afford healthcare. There are health insurers and there is a sense of solidarity. While government healthcare is failing, there is a structure in which private initiative has a chance of success. Private initiative that, through customization and attuning to the local situation, can set up healthcare facilities better and more efficiently than the government apparatus and therefor make it a success.

However, without outside help, these initiatives in Kenya are very difficult to get started. The resources to invest are lacking. It is expected that in the long run, when a clinic is operational, and it proves it meets the needs and generates its own income, local financing will also become available to continue investing and further developing the clinics. To get this far support from the Netherlands is necessary in the first instance.

Activities

2017
Setting up and executing the financing activities in the context of ‘KenyaHealth local to global’.

Knowledge of how healthcare in Kenya can be organized and financed differently and thereby become more successful is available within the foundation. On the basis of this knowledge and experience, cooperation with and support is sought from Dutch entrepreneurs in the healthcare sector. This should lead to local fundraising.

Based on the idea ’think global, act local’, a ‘opposite’ is found in Kenya from one local base in the Netherlands. This is the Kenyan local base on which the new health system and healthcare system is getting started.

In this year the foundation supports plans to set up a high quality clinic outside the capital Nairobi. The clinic focuses on outpatient service facilities for good primary and secondary healthcare with a special focus on:

 • Day treatment with ‘one stop shopping’. This means that patients who often come from far receive a consultation, (laboratory) examination, diagnosis & treatment and if necessary medication in one day.
 • A well equipped emergency room

The clinic concludes contracts with all major Kenyan health insurers. The aim is for the clinic to continue to grow and be fully self-supporting within a period of five years. However, this will not be possible without investing in the infrastructure and equipment needed to reach this level. This is not possible based on the dependence on donated devices, but will only be possible by also investing in what is necessary to realize the growth potential.

2018-2019
”KenyaHealth local to global” will spread like an inkblot across the entire country, East Africa and the entire continent in the coming decades. The first start with a local pilot was made in 2017. In 2018/2019, the local initiative will be copied and scaled up.

Realization of multiple outpatient service facilities for good primary and secondary healthcare with:

 • Day treatment with ‘one stop shopping’
 • A well equipped emergency room
 • A full fledged Emergency Department where patients are admitted, stabilized and treated if necessary. The care will be provided in te form of: Obstetric Services, Surgical Services, other medical services, Pediatric Services and Critical Care Services.

2019-2020
Expansion of the number of day treatment clinics.

2020-2022
Expansion of existing facilities with ambulance care and mortuary.