Beloningsbeleid

De Stichting KeniaHealth Nederland is een stichting zonder winstoogmerk. De Stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of bestuurder. Hieronder wordt mede begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste van de stichting, hetzij rechtstreeks, hetzij middelijk, uit hoofde van aan de stichting geleverde goederen of diensten. Het bestuur van de stichting voert zijn werkzaamheden onbezoldigd uit en de leden ontvangen geen vacatievergoeding. De stichting heeft geen personeel in dienst.