Beleidsplan 2017-2022

     Beleidsplan 2017-2022

Doel
De stichting heeft tot doel de gezondheidszorg in Kenia te verbeteren en te professionaliseren, niet alleen medisch inhoudelijk, maar ook organisatorisch. Daarnaast is het doel om kwalitatief goede gezondheidszorg toegankelijk te maken voor een groter deel van de bevolking.  Zij doet dit door te adviseren bij vernieuwende lokale initiatieven en hierbij financiële ondersteuning te geven. Verder ondersteunt de stichting onderzoek gericht op het verbeteren van de Keniaanse gezondheidszorg. Met een breed scala aan fondsenwervingsactiviteiten en het verkrijgen en beheren van roerende en onroerende goederen worden financiële middelen verkregen ten behoeve van de doelen van de stichting.

Achtergrond
Kenia is niet langer een van de allerarmste landen van de wereld. De economie ontwikkelt zich en het welvaartsniveau stijgt langzaam. Zoals in veel zich ontwikkelende landen blijft de ontwikkeling van openbare voorzieningen achter bij de behoefte van de bevolking. De overheid investeert onvoldoende in gezondheidszorg, er is weinig sturing op vraag en aanbod en grote ontevredenheid onder de bevolking en gezondheidswerkers. In 2017 staakten Keniaanse artsen om toegezegde salarisverhogingen uitbetaald te krijgen.

Kenia is nog steeds een relatief arm land, maar ook weer niet zo arm dat de bevolking zich geen gezondheidszorg kan veroorloven. Er zijn zorgverzekeraars en er is in zekere zin sprake van solidariteit. Terwijl de overheidsgezondheidszorg faalt is er een structuur waarbinnen particulier initiatief een kans van slagen heeft. Particulier initiatief dat door maatwerk en afstemming op de lokale situatie beter en efficiënter dan de het overheidsapparaat gezondheidszorg faciliteiten kan opzetten en tot een succes maken.

Echter zonder hulp van buitenaf kunnen deze initiatieven in Kenia heel moeilijk van de grond komen. De middelen om te investeren ontbreken. Te verwachten is dat op termijn, wanneer een kliniek draait, bewijst in een behoefte te voorzien en eigen inkomsten genereert, er ook lokaal financiering beschikbaar zal komen om door te investeren en de klinieken verder te ontwikkelen. Maar om zover te komen is in eerste instantie ondersteuning vanuit Nederland noodzakelijk.

Activiteiten
2017
Opzetten en uitvoeren van de financieringsactiviteiten in het kader van ‘KeniaHealth local to global’.

De kennis hoe de gezondheidszorg in Kenia anders georganiseerd en gefinancierd en daarmee meer succesvol kan worden is binnen de stichting aanwezig. Op basis van deze kennis en ervaring wordt samenwerking met en ondersteuning gezocht van Nederlandse ondernemers in de gezondheidszorg. Dit moet leiden tot lokale fondsenwerving.

Vanuit de gedachte ‘think global, act local’ wordt vanuit één lokale uitvalsbasis in Nederland een ‘tegenpool’ gevonden in Kenia. Dit is de Keniaanse lokale basis waarop het nieuwe gezondheidssysteem en de gezondheidszorg van de grond komt.

2017
De stichting KeniaHealth Nederland ondersteunt plannen om buiten de hoofdstad Naïrobi een kwalitatief goed uitgeruste kliniek op te zetten. De kliniek is gericht op poliklinische dienstverleningsfaciliteiten voor een goede primaire en secundaire gezondheidszorg, met speciale aandacht voor:

 • Dagbehandeling met ‘one stop shopping’. Dit wil zeggen dat patiënten, die vaak van ver komen, in één dag een consult, (laboratorium)onderzoek, diagnose en behandeling krijgen en indien nodig medicatie.
 • Een goed uitgeruste spoedeisende hulppost.

De kliniek sluit met alle belangrijke Keniaanse zorgverzekeraars een contract af. Doel is dat de kliniek doorgroeit binnen een termijn van vijf jaar volledig  zelfsupporting zal zijn. Dit zal echter niet kunnen zonder te investeren in de benodigde infrastructuur en apparatuur die nodig is om dit niveau te kunnen bereiken. Dat kan niet vanuit de afhankelijkheid van gedoneerde apparaten, maar zal alleen kunnen door ook gericht te investeren in wat nodig is om de groeipotentie te kunnen waarmaken.

2018-2019
‘KeniaHealth local to global’zal zich de komende decennia als een inktvlek uitbreiden over het gehele land, Oost-Afrika en het gehele continent. De eerste start met een lokale pilot is in 2017 gemaakt. In 2018/2019 wordt het locale initiatief gekopieerd en opgeschaald.

Het realiseren van meerdere poliklinische dienstverleningsfaciliteiten voor een goede primaire en secundaire gezondheidszorg, met:

 • Dagbehandeling met ‘one stop shopping’;
 • Een goed uitgeruste spoedeisende hulppost;
 • Een volwaardige Emergency Department waar patiënten worden opgenomen, zo nodig gestabiliseerd en behandeld. De zorg zal worden verstrekt in de vorm van:
  • Obstetrische diensten
  • Chirurgische diensten
  • Overige medische diensten
  • Pediatrische diensten
  • Critical Care Services

2019-2020
Uitbreiding van het aantal dagbehandelingsklinieken.

2020-2022
Uitbreiding van bestaande faciliteiten met ambulancezorg en mortuarium.